zpkchn.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZPK Chełmińskiego i Nadwiślańskiego www.dolnawisla.pl
Deklaracja dostępności strona główna 
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Zespołu Parków
Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z siedzibą przy
ul. Sądowej 5, 86-100 Świecie 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą podejmuje działania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
2) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

I. Zapewnienie w zakresie dostępności architektonicznej
Dostęp do budynku Dyrekcji Zespołu Parków zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd usytuowane od strony ulicy. Wyznaczono 3 miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne(oddalone są ok 20 metrów od budynku).Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Pomieszczenie obsługi klientów usytuowane jest na II piętrze. W przypadku szczególnych potrzeb zapewnia się obsługę na parterze. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 1,20 m.
Potrzebę skorzystania z obsługi na parterze budynku należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w siedzibie Zespołu Parków, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolwislapark.pl, telefonicznie: 52 3315000 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 602 638 639.
II. Zapewnienie w zakresie dostępności cyfrowej
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną
i intuicyjną interakcję z serwisem.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej
http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw/oraz podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) target=_new>http://zpkchn.bip.gmina.pl/

Status pod względem zgodności
Strony http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw/oraz http://zpkchn.bip.gmina.pl/ />są częściowo zgodne z przepisami ww. ustawy z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:
1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych źródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce,
c) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
2) niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3) z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang;
4) strona
http://zpkchn.bip.gmina.pl/zapewnia konwersję dotyczącą zmiany kontrastu dla osób niedowidzących; natomiast strona http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw/została wyposażona w menu dostępności (wywołanie CTRL+U), umożliwiającym dostosowanie formatu wyświetlanych informacji do potrzeb użytkownika;
5) strony mogą zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów;
6) nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie target=_new>http://www.onlineocr.net/.

W miarę możliwości będziemy poprawiać zgodność dostępności stron Zespołu Parków do standardów specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA, oraz dokładać starań by publikowane dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 5 marca 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolwislapark.pl lub w formie korespondencji tradycyjnej na adres:
Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i kierować żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiałów bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej żądanie;
2) wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3) sposób kontaktu.
Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zespół Parków zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie wraz z terminem rozpatrzenia sprawy, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Parków zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy Zespół Parków odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - target=_new>https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.


III. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Dla naszych klientów zapewniamy także obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Zespole Parków.
Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Zespole Parków, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolwislapark.pl, telefonicznie: 52 3315000 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 602 638 639.

 

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-05-18 12:58:58 | Data modyfikacji: 2021-05-18 12:59:32.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu
publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r. 
 Raport o stanie zapewniania dostępności wg stanu na dzień 01.01.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj | Data wprowadzenia: 2021-03-30 10:55:48 | Data modyfikacji: 2021-05-18 12:59:32.
Data wprowadzenia: 2021-03-30 10:55:48
Opublikowane przez: Ewelina Szumigaj
  Biuletyn Informacji Publicznej - zpkchn.bip.gmina.pl